پروژه یک

slide-2feca5b

موقعیت جغرافیایی طرح:

سمنان

پیمانکار اصلی:

اداره برق

فعالیت های اجرایی طرح:

استفاده از کانتی لور

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تحویل پروژه: 1393

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم