نردبان هارمونی

نردبان صنعتی - مفصلی

نردبان هارمونی

نردبان هارمونی

نردبان 2 تکه

تعداد پله6 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان6.2 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)190 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)95 سانتی متر

تعداد پله8 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان7.6 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)245 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)120 سانتی متر

تعداد پله10 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان8.6 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)310 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)150 سانتی متر

تعداد پله12 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان9.6 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)360 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)175 سانتی متر

تعداد پله14 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان12 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)410 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)200 سانتی متر

نردبان هارمونی

نردبان 4 تکه

تعداد پله12 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان15.5 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)385 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)175 سانتی متر

تعداد پله16 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان17.5 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)485 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)230 سانتی متر

تعداد پله20 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان19.5 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)585 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)300 سانتی متر

تعداد پله24 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان22.5 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)—-
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)330 سانتی متر

تعداد پله28 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان24.2 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)—-
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)380 سانتی متر

تعداد پله32 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل136 کیلوگرم
وزن نردبان26.7 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتینقره ای – 18 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده13 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه (B)—-
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه (C)440 سانتی متر

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم