نردبان اکسلنت

نردبان صنعتی - کشویی

نردبان اکسلنت

تعداد پله10 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان6.5 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه230 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه137 سانتی متر

تعداد پله14 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان9.5 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه340 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه192 سانتی متر

تعداد پله19 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان12 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه455 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه245 سانتی متر

تعداد پله23 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان17 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه560 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه300 سانتی متر

تعداد پله30 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان21 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه675 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه380 سانتی متر

تعداد پله38 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان27 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه850 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه500 سانتی متر

تعداد پله21 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان17 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه480 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه190 سانتی متر

تعداد پله28 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان21 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه600 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه245 سانتی متر

تعداد پله34 پله
کاربردصنعتی
وزن قابل تحمل150 کیلوگرم
وزن نردبان25 کیلوگرم
عرض پله3.5 سانتی متر
مدل و مدت گارانتیطلایی – 36 ماه
جنسآلومینیوم
تعداد حالت‌های قابل استفاده2 حالت
قابلیت استفاده‌ دو طرفهدارد
قفل کن نردباندارد
گواهی نامه استاندارد ایراندارد
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز یک طرفه760 سانتی متر
ارتفاع کامل نردبان در حالت باز دو طرفه300 سانتی متر

شروع گفتگو
پاسخگوی سوالات شما هستیم